Pliki cookie pomagają nam zapewnić lepszą obsługę. Korzystając z naszej witryny, wyrażasz zgodę na stosowanie plików cookie.

 

REGULAMIN OW Caro

 


§1 PRZEDMIOT REGULAMINU
1.    Regulamin obiektu obowiązują na terenie OW Caro i dotyczy wszystkich osób w nim przebywających.
2.    Wynajmujący pokoje zwany jest w dalszej części regulaminu „Obiektem”, natomiast najemca pokoju „Gościem”.
3.    Opiekunem Gościa jest pracownik recepcji.
4.    Regulamin Obiektu określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Obiektu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji, zapłaty zadatku bądź całej należności za pobyt lub poprzez podpisanie karty rejestracyjnej. Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
5.    Regulamin Obiektu jest dostępny w recepcji, w teczce informacyjnej oraz na stronie internetowej Obiektu www.caronoclegi.com.pl 
 
§2 DOBA HOTELOWA
1.    Pomieszczenie mieszkalne w Obiekcie, zwane w dalszej części „pokojem” wynajmowane jest na doby.
2.    Doba hotelowa rozpoczyna się o godzinie 15:00 a kończy o godzinie 10:00 dnia następnego.
3.    Jeśli Gość nie określił czasu pobytu w momencie najmu pokoju, przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
4.    Prośbę o przedłużenie doby hotelowej Gość powinien zgłosić w recepcji, najpóźniej do godziny 10:00 rano w dniu kończącego się pobytu. Obiekt  może nie uwzględnić życzenia przedłużenia pobytu w przypadku wykorzystania wszystkich miejsc noclegowych (pokoi) lub w przypadku Gościa nie przestrzegającego obowiązującego regulaminu.
5.    Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przedłużenia pobytu Gościa w Obiekcie  w przypadku nie dokonania wcześniej pełnej płatności za dotychczasowy pobyt.
6.    Przedłużenie doby hotelowej wiąże się z dodatkową opłatą. W okresie tzw. „sezonu wysokiego” (od 29.05. do 30.09.) opłata za przedłużenie doby hotelowej wynosi 100 zł / 1 godz. Szczegółowe informacje odnośnie opłat związanych z przedłużeniem doby uzyskacie Państwo w recepcji obiektu.
7.    Gdziekolwiek w niniejszym regulaminie jest mowa o zadatku należy rozumieć przez to zadatek w rozumieniu art. 394 ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)
 
§3 REZERWACJA I MELDUNEK
1.    Rezerwacji można dokonać poprzez Internet, telefonicznie dzwoniąc do recepcji  lub osobiście w Obiekcie.
2.    Po dokonaniu rezerwacji przez recepcje obiektu Gość  otrzymuje  drogą  mailową lub poprzez SMS na wskazany numer telefonu umowę wstępnej rezerwacji, która zawiera warunki rezerwacji oraz   informacje niezbędne  do  dokonania zadatku w wysokości 40 % wartości pobytu lub całości kwoty za pobyt. W przypadku rezerwacji na 1 dobę kwota zadatku wynosi 100%  wartości pobytu.
3.    Jeśli zadatek nie wpłynie na konto bankowe Obiektu w terminie wyznaczonym w umowie wstępnej rezerwacji lub wpłynie później, Obiekt zastrzega sobie prawo do sprzedaży pokoju innej osobie i anulowania rezerwacji. Kwota równorzędna zadatkowi zostanie zwrócona na konto Gościa w terminie 7 dni od daty anulowania przez Obiekt  rezerwacji.
4.    Po zaksięgowaniu zadatku na koncie bankowym Obiektu, Gość otrzymuje drogą mailową lub poprzez SMS umowę gwarantowanej rezerwacji.
5.    Klient wpłaca wyliczony zadatek lub całość kwoty za pobyt w jeden z dostępnych w systemie trzech sposobów, pozostałą część dopłaca po przyjeździe do Obiektu w dniu zameldowania.
6.    W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu (lub nie pojawienia się w Obiekcie w dniu przyjazdu) wpłacony zadatek przepada i nie jest zwracany. 
7.    W przypadku anulowania rezerwacji po jej złożeniu i opłaceniu poprzez dokonanie rezerwacji specjalnej lub wpłaceniu całości kwoty za pobyt, wpłacona suma przepada i nie jest zwracana. 
8.    Obiekt może jednak zaproponować Gościowi inny, dogodny termin realizacji pobytu w ciągu 30 dni w miarę dostępności posiadanych wolnych pokoi. 
9.    Podstawą do przyjęcia Gościa jest okazanie pracownikowi recepcji dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz podpisanie karty rejestracyjnej.
10.    Gość   zobowiązany jest  uregulować  całość kwoty za pobyt   lub  pozostałą  część  za zarezerwowane usługi w dniu rozpoczęcia pobytu przy dopełnieniu formalności meldunkowych w dniu przyjazdu. W przypadku odmowy Recepcjonista ma obowiązek odmówić wydania klucza do pokoju.
11.    Obiekt zastrzega sobie prawo, do zażądania płatności „z góry”
12.    Gość hotelowy nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę za pobyt.
13.    Osoby niezarejestrowane w Obiekcie mogą gościnnie, na zaproszenie Gościa hotelowego, przebywać w pokoju hotelowym od 7:00 do 22:00. . Przebywanie osoby niezameldowanej w pokoju Gościa hotelowego po godzinie 22:00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój na odpłatne dokwaterowanie osoby nie zameldowanej do pokoju Gościa obiektu, według cen pełnych obowiązujących w dniu dokwaterowania.
14.    Obiekt może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin Obiektu wyrządzając szkodę w mieniu Obiektu lub Gości, albo szkodę na osobie Gościa, pracownika Obiektu lub innych osób przebywających w Obiekcie, albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania Obiektu.
15.    Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa bez podania przyczyny.
16.    Obiekt zastrzega sobie prawo do preautoryzacji karty płatniczej lub pobrania należności za cały pobyt podczas dokonywania czynności rejestracyjnych.
17.    Dodatkowe należności wynikające z pobytu, Gość reguluje najpóźniej w dniu wyjazdu.
18.    W przypadku opuszczenia przez Gościa Obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, różnica w kosztach pobytu nie zostanie  zwrócona.
19.    W przypadku nieprzybycia Gościa do Obiektu w terminie zawartym w umowie gwarantowanej rezerwacji, Obiekt nie zwraca kwoty wpłaconego zadatku.

 

 

 
§ 4 USŁUGI
1.    Obiekt świadczy usługi o standardzie zgodnym ze swoją kategorią. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości prosimy Państwa o jak najszybsze zgłoszenie ich w recepcji, co umożliwi obsłudze Obiektu niezwłoczną reakcję.
2.    Na życzenie Gościa obiekt świadczy nieodpłatnie następujące usługi: 
o    udzielanie informacji związanych z pobytem i podróżą,
o    możliwość przechowywania w sejfie hotelowym pieniędzy i przedmiotów wartościowych, przy czym ich łączna wartość nie może stokrotnie przekraczać ceny za pokój,
o    wypożyczenie żelazka i deski do prasowania do użytku tylko w miejscu do tego wyznaczonym.
3.    Na życzenie Gościa Obiekt świadczy odpłatnie następujące usługi -według cennika znajdującego się na recepcji: 
o    wypożyczenie łóżeczka dziecięcego,

4.   Zmianie uległa procedura sprzątania pokoi podczas pobytu.  Nie sprzątamy pokoju klienta w trakcie jego pobytu.

 
§ 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ HOTELU

1.    Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług w zakresie określonym przepisami art. 846-849 Kodeksu Cywilnego, o ile strony nie postanowiły inaczej.
2.    Gość obiektu powinien zawiadomić recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
3.    Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności z tytułu kradzieży pieniędzy, kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli przedmioty te nie zostały oddane do depozytu i umieszczone w sejfie hotelowym.
4.    W przypadku utraty przedmiotów, o których mowa powyżej, odszkodowanie nie przekracza sumy ustalonej zgodnie z postanowieniami Ministra Sprawiedliwości z dnia 14.11.1964 roku, nr 1 , poz. 2 z późniejszymi zmianami. Obiekt zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do depozytu Obiektu przedmiotów o dużej wartości, znacznych kwot pieniężnych, przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu oraz przedmiotów wielkogabarytowych, których nie można umieścić w sejfie.
5.    Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa.
6.    Obiekt  nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w pojeździe oraz żywe zwierzęta niezależnie od tego, czy pojazd ten został zaparkowany na parkingu Obiektu, czy poza terenem Obiektu.
 
§ 6 ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCIA
1.    Dzieci poniżej 12 roku życia powinny znajdować się na terenie Obiektu pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
2.    Gość w Obiekcie  ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia wyposażenia i urządzeń technicznych Obiektu, powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go Gości.
3.    Obiekt zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie.
4.    Z chwilą wystąpienia jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń w pokoju, Gość jest zobowiązany poinformować o tym pracownika recepcji.
5.    W przypadku naruszenia postanowień regulaminu, Obiektu może odmówić świadczenia dalszych usług Gościowi, który je narusza. Gość jest zobowiązany do niezwłocznego zastosowania się do żądań Obiektu, uregulowania należności za pobyt i ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia Obiektu.
6.    Ze względów bezpieczeństwa, Gość opuszczający pokój powinien każdorazowo zamknąć okno, zakręcić krany oraz zamknąć drzwi. 
7.    Obiektowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Obiektu, w przypadku opóźnienia lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 
§ 7 ZWROT RZECZY POZOSTAWIONYCH
1.    Przedmioty osobiste, pozostawione przez nieuwagę w pokoju przez wyjeżdżającego Gościa, zostaną odesłane na koszt gościa na wskazany adres.
2.    W przypadku nieotrzymania od Gościa dyspozycji dotyczących odesłania pozostawionych rzeczy, Obiekt przechowa przedmioty na koszt właściciela, przez okres jednego miesiąca, a po upływie tego okresu przejdą one na własność Obiektu. 
 
§ 8 CISZA NOCNA
1.    W Obiekcie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22:00 do godziny 07:00 dnia następnego.
2.    Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Obiekt może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.
 
§ 9 POSTANOWIENIA DODAKOWE
1.    Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabrania się w pokoju stosowania otwartego ognia np. świeczek, używania żelazek, elektrycznych innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju.
2.    W Obiekcie OW Caro nie przyjmujemy zwierząt, zapraszamy do drugiego naszego obiektu Caro gdzie gościmy małe zwierzęta za dodatkową opłatą i tylko w wybranych pokojach. Opiekun zwierzęcia zobowiązany jest do zapoznania się i bezwzględnego przestrzegania odrębnego regulaminu dotyczącego przebywania zwierząt w Obiekcie. Regulamin znajduje się w recepcji.
3.    W Obiekcie istnieje możliwość korzystania z Kącika Zabaw na podstawie odrębnych regulaminów, dostępnych w recepcji i na stronie internetowej Obiektu www.caronoclegi.pl do których zapoznania się i przestrzegania zobowiązani są Goście. 
4.    W   Obiekcie   obowiązuje   całkowity   zakaz   palenia     wyrobów      tytoniowych i e-papierosów. W razie naruszenia zakazu Gość zostanie obciążony kosztami odświeżenia pokoju. W przypadku uruchomienia systemu DSO i przyjazdu straży pożarnej Gość również zostanie obciążony kosztami. Złamanie zakazu palenia papierosów i wyrobów tytoniowych w pokoju hotelowym jest równoznaczne z wyrażeniem przez najmującego pokój Gościa zgody na pokrycie kosztów dearomatyzacji pokoju w wysokości 2000 złotych. Niniejszy zapis nie pozbawia Sprzedawcy możliwości dochodzenia wyższej kwoty, gdy koszt naprawienia szkody przekracza powyższą kwotę.
5.    W Obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić Obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w Obiekcie.
6.    W pokojach nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
7.    Do każdego pokoju wydawany jest jeden komplet kluczy. Zagubienie klucza wiąże się z jednorazową opłatą w wysokości 50 zł.
8.    Dane osobowe Gości są przetwarzane w celu świadczenia usług hotelarskich. Administratorem danych osobowych jest OW CARO, z siedzibą w Łebie  przy ul. Nadmorska 11 a. Pełna informacja o danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego  regulaminu   oraz   dostępna      jest   na    stronie    www.caronoclegi.pl,  i w recepcji.
9.    Zakazuje się prowadzenia na terenie Obiektu akwizycji i sprzedaży obnośnej.
10.    Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani wykonywania innych czynności, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych Gości Obiektu .
11.    Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach hotelowych ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości.
12.    W przypadku awarii mającej miejsce w pokoju zajmowanym przez Gościa wymagającej niezbędnej interwencji pracowników Obiektu lub w innej sytuacji zagrażającej mieniu, zdrowiu lub życiu osób przebywających w Obiekcie. OW Caro  zastrzega sobie prawo wejścia do pokoju nawet pod nieobecność Gościa.
13.    Aktualny cennik usług i opłat w hotelu znajduje się w recepcji Obiektu.
14.    Wszelkie reklamacje dotyczące pobytu powinny być składane do kierownictwa Obiektu pisemnie na adres e-mail:  ow-caro@wp.pl
15.    Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Obiektem jest sąd właściwy dla siedziby głównej OW CARO.


§ 10 OPŁATY DODAKOWE


PARKING PUBLICZNY PŁATNY
Strefę płatnego parkowania ustalono jako sezonową, tj w okresie od 01.06 - 15.09.2019
Opłaty pobiera się za postój pojazdów samochodowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 20:00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, na drogach publicznych na całym obszarze Strefy Płatnego Parkowania. Opłata zryczałtowana za 1 dobę postoju w wysokości 20,00 zł za dobę, a za wielokrotność doby - proporcjonalnie do tej stawki.

Dodatkowe opłaty: 
16.    opłata miejscowa pobierana zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Łeba – 2 zł/osoba/doba (lipiec-sierpień), 1 zł/osoba/doba (pozostałe miesiące)
17.    opłata za parking: – 20 zł/doba/samochód – ograniczona liczba miejsc.